Czy proboszcz ma prawo wywiesić na ogrodzeniu kościoła banery propagandowe przedstawiające osoby, których poglądy są w sprzeczności z nauką kościoła?

28 marca, 2024

Biorąc pod uwagę, że Konstytucja RP gwarantuje w Polsce autonomię Kościoła i państwa, a zgodnie z art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą podpisanego 28.07.1993 roku „Państwo i Kościół Katolicki są każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”, żadne plakaty wyborcze nie powinny się pojawić na obiektach kościelnych. Więcej na ten temat można przeczytać w Raporcie o stanie relacji Państwo -Kościół w Polsce, opracowanego przez członków grupy roboczej Kongresu Katoliczek i Katolików https://kongreskk.pl/2021/12/15/raporty-grup-roboczych/ oraz na stronie projektu społecznego „Kościół wolny od polityki” https://wolnyodpolityki.pl/