Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików z siedzibą w Sopocie ul. Jacka Malczewskiego 25A lok. 15,  KRS: 0000962696.

Kontakt z administratorem

Adres pocztowy: 81 – 817 Sopot, ul. Jacka Malczewskiego 25A lok. 15

Adres e-mail: prawakatolika@kongreskk.pl.

Dane osobowe Użytkownika

  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: adres e-mail

Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazywane są dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych, np. obsługę IT, administrowanie portalem. Podmioty te działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych i zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych („bycia zapomnianym”), prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, to niezależnie od ww. praw, mają Państwo prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Poza powyższymi prawami mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych

Cel przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu obsługi korespondencji, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania
Podstawa prawna przetwarzania danych: Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
Czas przetwarzania danych: Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia działalności przez Fundacje.
Obowiązek podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może nam jednak uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na Państwa korespondencję.