Czy gdy rodzice nie chodzą do kościoła, ich dziecko może być dopuszczone do Pierwszej Komunii Świętej?

21 grudnia, 2023

Tak, decyzję podejmuje w swojej roztropności proboszcz, który udziela sakramentu Eucharystii. Na nim ciąży prawny obowiązek rozeznania czy pomimo braku praktykowania wiary przez rodziców dziecko jest prawidłowo przygotowane do Eucharystii nie tylko intelektualnie (zna modlitwy, zna Mały Katechizm), lecz duchowo: tzn. czy – jak stanowi kanon 913 §1 – istniała w nich wiara i pobożność eucharystyczna pozwalająca na godziwe (w znaczeniu moralnym) przyjmowanie tego sakramentu i świadomość jego wagi (Ciało Chrystusa, a nie „jakaś” hostia, symbol, tradycja itp.). Kodeks Prawa Kanonicznego nie zajmuje się wprost zagadnieniem postawionym w pytaniu, gdyż generalnie, zgodnie z kanonem 912, każdy ochrzczony powinien być dopuszczony do Komunii Świętej, za wyjątkami wyszczególnionymi w kanonie 915 (ekskomunikowany, podlegający karze interdyktu, trwający z uporem w jawnym grzechu ciężkim). Dziecko, przynajmniej do 16 roku życia – zgodnie z prawem karnym kościelnym – nie jest w stanie zaciągnąć żadnej z tych kar lub z uporem trwać w jawnym grzechu ciężkim. W sytuacji wątpliwości należy zastosować zasadę interpretacyjną na rzecz dopuszczenia do sakramentów, co wynika z kanonów 843§1 i 912. W końcu, nie wolno zapominać, że małoletni powyżej 7 roku ma już zgodnie z prawem kanonicznym używanie rozumu i w całokształcie analizy proboszcz musi rozważyć osobistą ( na miarę swoich możliwości rozwojowych) wiarę i pragnienie sakramentu dziecka. Należy zorientować się czy istnieją jakieś konkretne wytyczne wydane przez biskupa ordynariusza diecezji, w której sakrament ten ma mieć miejsce. Konferencja Episkopatu Polski pochyliła się nad zagadnieniem podstawowych kryteriów rozeznania przyjęcia dziecka do I Komunii Świętej w dokumencie o charakterze duszpasterskim zatytułowanym: „Wskazania dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżycia sakramentu pokuty oraz Pierwszej Komunii Świętej”, które podano w numerze 31 w pkt. III (Wskazania organizacyjne).