Które sakramenty mogą być udzielane poza parafią zamieszkania i pod jakimi warunkami

19 kwietnia, 2024

Niektóre sakramenty, zwłaszcza te, które wymagają odpowiedniego przygotowania oraz odnotowania w odpowiednich księgach powinno przyjmować się w swojej parafii. Chodzi o sakramenty, których nie często się przyjmuje lub przyjmuje się tylko raz. Jest to wskazane szczególnie wówczas, gdy to proboszcz, jest odpowiedzialny za formację kandydata do sakramentu oraz on wydaje decyzję o dopuszczeniu kandydata do sakramentu. Proboszcz parafii, do której dany wierny należy, sprawuje nad nim opiekę duchową. Przystępowanie danego wiernego w swojej parafii do sakramentów sprzyja też duszpasterstwu.

Chrzest – istnieje bardzo ogólna reguła, która mówi, że dorosły powinien być ochrzczony w kościele parafialnym, natomiast dziecko w parafii rodziców. W razie poważnej niedogodności i potrzeby można udzielić chrztu w najbliższym kościele lub kaplicy, innym niż kościół parafialny. Udzielanie chrztu w szpitalach lub domach jest zależne od decyzji miejscowego biskupa. Należy wtedy zawsze powiadomić proboszcza. Jeśli chrzest nie był udzielony przez proboszcza, to wtedy należy go o tym fakcie powiadomić, aby mógł odnotować to w dokumentacji.

Bierzmowanie – wskazane jest odpowiednie miejsce, czyli kościół lub kaplica. Jednak jeśli parafia, w której udzielono bierzmowania nie jest tą samą w której dana osoba była ochrzczona, to proboszcz parafii przyjęcia bierzmowania musi powiadomić proboszcza parafii chrztu, aby ten odnotował to w księdze chrztu.

Eucharystia– nie ma ograniczeń co do miejsca przystępowania (dla wiernych).

Sakrament pokuty– nie ma ograniczeń dla wiernych.

Namaszczenie chorych – powinno się prosić o ten sakrament duszpasterzy w parafii wiernego-chorego. Natomiast jeśli istnieje poważna przyczyna np. zagrożenie życia, sakramentu może udzielić każdy kapłan.

Święcenia– należy udzielać w kościele katedralnym, ale można też udzielać w kościele lub kaplicy. Święcenia biskupie powinno się udzielać w katedrze.

Małżeństwo – ten sakrament należy zawierać w parafii przynajmniej jednej ze stron (czyli stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie danej parafii). Do zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać zezwolenie proboszcza. Kompetentnym do udzielania sakramentu jest proboszcz do którego narzeczeni się zwrócą. Proboszcz powinien wystawić zgodę na zawarcie małżeństwa. Jest on odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów do sakramentu. Proboszcz może delegować (na piśmie) innych szafarzy do udzielenia tego sakramentu. Egzamin przed udzieleniem sakramentu powinien przeprowadzić proboszcz, a jeśli przeprowadził go inny to ma obowiązek go o tym powiadomić.