Czy uczestnictwo w nabożeństwie w kościele protestanckim lub w cerkwi prawosławnej to grzech?

2 czerwca, 2024

Samo uczestnictwo w nabożeństwa absolutnie nie jest grzechem. Na przykład w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który organizowany jest przez Kościół katolicki co roku wierni są zapraszani do uczestnictwa w specjalnych nabożeństwa organizowany przez rożne Kościoły chrześcijańskie (należące do Rady Ekumenicznej). I tak jednego dnia osoby należące do różnych Kościołów protestanckich (też ewangelikalnych), czy do Kościołów wschodnich (np. Kościoła prawosławnego czy grekokatolickiego) są zapraszani do uczestnictwa w nabożeństwie w Kościele katolickim, a w kolejny dzień wszyscy są zapraszani np. do cerkwi.

Warto jednak zwrócić uwagę na kilka niuansów z przyjmowaniem sakramentów, z których korzystamy najczęściej, jeśli już w takim nabożeństwie uczestniczymy. Informacje na ten temat można znaleźć w „Dyrektorium w sprawie zasad i norm dotyczących ekumenizmu”, a także w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

W Kościele prawosławnym
Gdy zachodzi poważna przeszkoda fizyczna albo też wymaga tego rzeczywiste dobro duchowe danej osoby, każdy katolik może prosić o udzielenie mu trzech sakramentów: pojednania, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego, w tym w Kościele prawosławnym. Przeszkoda fizyczna oznacza zbyt wielką odległość od prezbitera swojego Kościoła, bardzo poważną chorobę albo inną poważną trudność. Przeszkoda moralna dotyczy sakramentu pojednania lub chorych. Rozumie się przez to niemożność skorzystania ze spowiedzi lub z sakramentu chorych u kapłana, który na skutek osobistego uwikłania w grzech danej osoby, nie może być dla niej szafarzem wspomnianych sakramentów. Ale także jeśli z innych poważnych przyczyn osoba nie może pójść do innego kapłana katolickiego, wówczas może przystąpić do tych sakramentów w Kościele prawosławnym. W przypadku przyjmowania sakramentów w Kościele prawosławnym należy zachować odmienne przepisy i zwyczaje związane z przystępowaniem do nich. Warto dodać, że uczestnictwo w Liturgii Eucharystycznej Kościoła prawosławnego jest możliwe także wówczas, kiedy nie ma fizycznej przeszkody uczestniczenia w liturgii własnego Kościoła, ale nie zastępuje ona niedzielnej mszy świętej w Kościele katolickim. Można więc w liturgii prawosławnej uczestniczyć obok Eucharystii w Kościele katolickim, ale nie zamiast.

W Kościołach protestanckich
W przypadku innych Kościołów chrześcijańskich niekatolickich, katolik nie może korzystać z Eucharystii, spowiedzi i sakramentu namaszczenia chorych. Kościół katolicki pozwala swoim wiernym prosić o udzielnie mu tych sakramentów jedynie przez szafarza Kościoła, w którym sakrament Eucharystii, pokuty i namaszczenia są ważne, bądź też szafarza, który został ważnie wyświęcony. Ponieważ w Kościołach protestanckich brakuje sakramentu kapłaństwa, Kościół katolicki nie uznaje sprawowanej tam Eucharystii za ważną. Katolicy nie powinni przystępować do Komunii. Nie oznacza to jednak, że Wieczerza Pańska w tych Kościołach jest pozbawiona wszelkiej mocy zbawczej i skuteczności.
Brak możliwości przyjmowania sakramentów w którymś z Kościołów protestanckich nie oznacza jednak, że katolicy nie mogą uczestniczyć w ich nabożeństwach czy też w sprawowanej przez nich liturgii Wieczerzy Pańskiej. Co więcej jeśli katolik nie jest w stanie uczestniczyć w Eucharystii w żadnym z Kościołów katolickich, ani w Kościele prawosławnym, wówczas powinien uczestniczyć w liturgii Kościoła protestanckiego. I chociaż nie będzie mógł przystąpić w nim do komunii świętej, to będzie mógł wspólnie się modlić, słuchać Bożego Słowa i kazania.